yi'min sheng'jie zi'run he'ai'ke'qin kang'kai en'ci dan'sheng er'wen'mu'du上面的音节中,属于整体认读音节的有( ),属于前鼻音韵母的有( ),属于单韵母的有( ),属于复韵母的有( ).

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮作业网 时间:2021/04/14 00:32:27
yi''minsheng''jiezi''runhe''ai''ke''qinkang''kaien''cidan''shenger''wen''mu''du上面的音节中,属于整体认读音节的有(),属于前鼻音韵母的有(),属

yi'min sheng'jie zi'run he'ai'ke'qin kang'kai en'ci dan'sheng er'wen'mu'du上面的音节中,属于整体认读音节的有( ),属于前鼻音韵母的有( ),属于单韵母的有( ),属于复韵母的有( ).
yi'min sheng'jie zi'run he'ai'ke'qin kang'kai en'ci dan'sheng er'wen'mu'du
上面的音节中,属于整体认读音节的有( ),属于前鼻音韵母的有( ),属于单韵母的有( ),属于复韵母的有( ).

yi'min sheng'jie zi'run he'ai'ke'qin kang'kai en'ci dan'sheng er'wen'mu'du上面的音节中,属于整体认读音节的有( ),属于前鼻音韵母的有( ),属于单韵母的有( ),属于复韵母的有( ).
整体认读音节的有yi zi ci,
属于前鼻音韵母的有min run qin en dan wen,
属于单韵母的有he ke mu du,
属于复韵母的有jie ai kai er(这个也叫特殊韵母),
sheng kang 都是后鼻音韵母;
好久不见音节了……怀念……

人教版,小学六年级上册,基础训练附赠的试卷,第四单元测试第一大题,第三大题的第二小题yi min(1) sheng jie (2)zi run (3)he ai ke qin(4) kang kai (5)en ci(6) dan sheng(6)er wen mu du(7)上面所填的字中 yi'min sheng'jie zi'run he'ai'ke'qin kang'kai en'ci dan'sheng er'wen'mu'du上面的音节中,属于整体认读音节的有( ),属于前鼻音韵母的有( ),属于单韵母的有( ),属于复韵母的有( ). you shi yi nian sheng dan jieyou shi yi nian sheng dan jie 翻译 yi,min,sheng,jei,zi,run,he,ai,ke,qin,kang,kai,en,ci,dan,sheng,er,wen,mu,du 分类在:整体认读音节,前鼻韵母,单韵母,复韵母之中 sheng dan jiewo yuan yi zhi dao shenr dan jie de lai li sheng dang zuo ren jie,si yi wei gui xiong是一首诗 一封陌生女人的来信 YI FENG MO SHENG Nü ZI DE LAI XIN怎么样 Wo he yi ge yi jin you girlfriend de nan sheng zai yi qi!wo yi wei zi ji bu hui ai shang ta,dan shi xian zai wo que fa xian wo kai si xi huan ta sheng dang zuo ren jie,si yi wei gui xiong .zhi jin si xiang yu ,bu ken guo jiang dong(字是什么) qing wen shui you gang ao tai lian zhao li jie de shi ti a wo shi yi ming xiang gang hu ji ,zai da lu du shu de xue sheng .ji xu li jie lian kao de shi ti xian le zhong sheng xian zi sun 天子门生 TIAN ZI MEN SHENG怎么样 zai ahe guang da de shi jie shang,hai zi men xiang xian hua yi yang piao liang 读拼音,写句子 yi zi ma dei mo Ai ni yi sheng xu ni yi shi shagua . zhong guo ren zai han guo wu gong de gong zi zhi du he bao zhangwo shi yi ming zheng zai han guo wu gong de zhong guo ren !han guo lao ban shuo ta men mei you jie ri san bei gong zi de shuo fa !er qie wo mei you he han guo ren yi yang de gong zi dai XIN.JI.ZI.WA.YI.ZI.MO.YI.TAO.ZI求意思、 Shang yu Jie yi quan ji