yi,min,sheng,jei,zi,run,he,ai,ke,qin,kang,kai,en,ci,dan,sheng,er,wen,mu,du 分类在:整体认读音节,前鼻韵母,单韵母,复韵母之中

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮作业网 时间:2021/04/13 23:40:41
yi,min,sheng,jei,zi,run,he,ai,ke,qin,kang,kai,en,ci,dan,sheng,er,wen,mu,du分类在:整体认读音节,前鼻韵母,单韵母,复韵母之中y

yi,min,sheng,jei,zi,run,he,ai,ke,qin,kang,kai,en,ci,dan,sheng,er,wen,mu,du 分类在:整体认读音节,前鼻韵母,单韵母,复韵母之中
yi,min,sheng,jei,zi,run,he,ai,ke,qin,kang,kai,en,ci,dan,sheng,er,wen,mu,du 分类在:整体认读音节,前鼻韵母,单韵母,复韵母之中

yi,min,sheng,jei,zi,run,he,ai,ke,qin,kang,kai,en,ci,dan,sheng,er,wen,mu,du 分类在:整体认读音节,前鼻韵母,单韵母,复韵母之中
54654fdg354sd54g65w4ert

hulklkokokkokk

dhvfhfhfgyfgygfhufhgufdhgufhfhghaghfbhvbhfgvhgfhggfhfghghghgfgfghbvhbfhbvhbvhfh

rwedwd

yi,min,sheng,jei,zi,run,he,ai,ke,qin,kang,kai,en,ci,dan,sheng,er,wen,mu,du 分类在:整体认读音节,前鼻韵母,单韵母,复韵母之中 人教版,小学六年级上册,基础训练附赠的试卷,第四单元测试第一大题,第三大题的第二小题yi min(1) sheng jie (2)zi run (3)he ai ke qin(4) kang kai (5)en ci(6) dan sheng(6)er wen mu du(7)上面所填的字中 yi'min sheng'jie zi'run he'ai'ke'qin kang'kai en'ci dan'sheng er'wen'mu'du上面的音节中,属于整体认读音节的有( ),属于前鼻音韵母的有( ),属于单韵母的有( ),属于复韵母的有( ). 一封陌生女人的来信 YI FENG MO SHENG Nü ZI DE LAI XIN怎么样 Wo he yi ge yi jin you girlfriend de nan sheng zai yi qi!wo yi wei zi ji bu hui ai shang ta,dan shi xian zai wo que fa xian wo kai si xi huan ta xian le zhong sheng xian zi sun 天子门生 TIAN ZI MEN SHENG怎么样 yi zi ma dei mo Ai ni yi sheng xu ni yi shi shagua . XIN.JI.ZI.WA.YI.ZI.MO.YI.TAO.ZI求意思、 you shi yi nian sheng dan jieyou shi yi nian sheng dan jie 翻译 wo xiang da zhong wen!wo shi yi ge zai guo wai liu xue de xue sheng,xiang zai baidu tie ba tie tie zi ke shi bu nengfa zhong wen,wo gai zen me ban?zai na xia zai? wei shen me zhong guo zhen me hei an?zhong guo zhen de hen hei an,zhong guo ren ye hen cha jing,jiu shi xi huan gong ji zi ji ren,fou ding zi ji ren,zi si de yao si.mei quan mei shi de ren jiu bie xiang guo yi ge ren ying gai guo de sheng huo,ta ma d yang,yang,zi,de,de,yi,si YI ZI MA DE MO是什么意思 xiao yang ye you yi mi chang (da yi zi ) lingo中怎样表示: xi,yi,zi=0或1, xi+yi+zi=1 look at _____bird in_____sky.____=?sheng me yi si